Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
Nyheder

10-03-2016

Formandens beretning for 2015

DAu’s aktiviteter i 2015

DAu afholder traditionelt 4 årlige konferencer. Det gjorde vi ikke 2015, hvor vi desværre måtte aflyse en konference. De tre øvrige konferencer var meget velbesøgte og blev evalueret flot: 
 
Den 17. marts 2015:               Functional Safety og remote access (hos Siemens)
Den 10. juni 2015:                 Den 4. Industrielle Revolution (hos Johnson Controls)
Den 28. september 2015:  Industriel IT-sikkerhed (hos Rambøll)
 
Konferencerne holdt højt fagligt niveau med en perlerække af danske og udenlandske eksperter. De tre konferencer samlede knap 300 deltagere og blev opnåede en gennemsnitlig evalueringsscore godt 4,2 på en skala fra 1-5. Til hver DAu konference giver vi 10 fribilletter til studerende inden for automationsområdet. Det er glædeligt, at der er stor interesse for disse fribilletter, og at vi på denne måde giver de studerende input fra ”den virkelige verden” samt at understøtte deres faglige netværk.
 
DAu’s årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt i forbindelse med konferencen hos Siemens, og der blev afholdt valg til bestyrelsen og valg af ny formand og næstformand.


DAu-bladet

Vi har som vanligt udgivet 4 eksemplarer af DAu-bladet. Alle på et højt fagligt niveau og med et indbydende layout. Der er lagt et stort og dygtigt frivilligt arbejde i disse blade. I 2015 har opgaverne samlet sig om få personer, som har løftet meget. De skal have en særlig tak for indsatsen. Vi har derfor indført en turnusordning i medieudvalget, samt i et vist omfang benyttet os af betalte skribenter.


Tryout 2015

DAu satte turbo på medlemsfremgangen i 2015. Det skyldes blandt andet kampagnen
”Tryout 2015”, hvor nye medlemmer og abonnenter helt uden bindinger kunne se os an frem til 1. januar 2016. 
 
Som led i Tryout 2015 kampagnen modtog DAu 45 nye medlemmer eller abonnenter i løbet af 2015 og ca. halvdelen af virksomhederne har meddelt, at de fortsat ønsker at være knyttet til os. Vi er stolte og ydmyge at vi omkring til mange nye indmeldelser, og vi vil gøre umage med at leve op til tilliden fra både nye og oprindelige medlemmer/abonnenter


Nyt netværk for industriel IT-sikkerhed

I forlængelse af vores konference om Industriel IT-sikkerhed i efteråret 2015 lancerede vi et nyt netværk om industriel IT-sikkerhed (OT-sikkerhedsnetværk). Netværket drives af DI’s IT-sikkerhedsekspert Henning Mortensen, og der har vist sig stor medlemsinteresse i netværket.


Øget synlighed og debat

Vi bestræber os løbende på at blive mere synlige og skabe større opmærksomhed omkring automation og industriel IT. Vores LinkedIn-gruppe runder snart 1200 medlemmer, og der kommet gang i forskellige diskussioner i vores gruppe.
 
Som noget nyt har DAu fået en facebook-profil, hvor vi blandt andet kan komme i kontakt med studerende og andre, som vi ikke løbende har kontakt med. Her mangler vi fortsat det store gennembrud i forhold til at komme bredere ud til de studerende.
 
Derudover har jeg fortsat min blog om automation og industriel it hos Ingeniøren. Den har ligeledes givet anledning til en del debatter, samt skabt interesse for de emner som vi også behandler på vores DAu konferencer.


DAus udvalg og netværk

Vores uddannelsesudvalg har intensiveret samarbejdet med blandt andet DTU og andre uddannelsesinstitutioner. I 2016 har vi endda lanceret et nyt netværk for automationsuddannelser. Dette netværk bliver sekretariatsbetjent af DI. Det vil I høre mere om til repræsentantskabsmødet 2017.
 
Vores safety-netværk stod bag den vellykkede konference hos Siemens i marts.
 
Generelt vil jeg dog sige, at vi altid er interesseret i flere kvikke hoveder og arbejdsomme hænder til at løfte opgaverne i vores udvalg og netværk. 


Økonomi 

Per Thyme, som er vores kasserer, vil senere gennemgå regnskabet for 2015. Jeg tør dog godt afsløre, at det igen lykkedes os igen at skabe et positivt resultat på den økonomiske bundlinje for DAu. Det er et flot resultat, især set i lyset af, at vi måtte aflyse en konference. 
 
Den solide drift og den forventede stigning i medlemskontingent fra 2016 betyder, at vi kan søsætte flere aktiviteter. Som nævnt lancerede ved vores nye netværk for industriel ITsikkerhed i efteråret 2015, mens vi i 2016 som nævnt har lanceret et nyt netværk for automationsuddannelser med dedikeret sekretariatsbetjening. Den gode økonomi omsættes således til stærke aktiviteter for at fremme værdifuld erfaringsudveksling omkring automationsforhold i Danmark.


Tak for samarbejde

Personligt vil jeg gerne selv have lov til at sige tak til mine kolleger i DAu’s bestyrelse for et inspirerende samarbejde. Jeg oplever, at vi fortsat har en positiv stemning i bestyrelsen med masser af gå-på-mod og nye idéer til de nye aktiviteter i fremtiden.
 
Jeg vil også gerne rette en tak til sekretariatsbetjeningen fra DI Digital. Samarbejdet mellem bestyrelse og udvalg på den ene side og sekretariatet på den anden side fungerer fortsat smidigt og professionelt. 
 
Jeg ønsker endvidere at sige tak til vores mange medlemmer og abonnenter for et spændende og fremgangsrigt år, og jeg ser frem til at udbygge vores relationer i det kommende år. 
 
Ligeledes en tak til alle vores øvrige samarbejdspartnere, medier og enkeltpersoner, som har medvirket til at promovere og styrke foreningen på den ene eller anden måde. 

Afslutningsvis en stor opfordring til alle med interesse for automation og industriel it om at støtte op omkring DAu som forening og ikke mindst vores aktiviteter.
 
I kan alle bidrage til, at flere får kendskab til DAu og vores virke i jeres professionelle netværk. 
 
Vores fælles mål er jo at fremme automationsinvesteringer i vores virksomheder og derfor styrke vores konkurrencekraft. Det har vi fortsat behov for i en tid hvor den internationale konkurrence skærpes dag for dag.
 
Frank Faurholt
Formand for DAu